TERMAT DHE KUSHTET E PËRGJITHSHME TË BIZNESIT

1. FUSHËVEPRIMI

1.1. Këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme (në tekstin e mëtejmë përdoret shkurtesa Termat dhe Kushtet e Përgjithshme) nënvizojnë të gjitha transaksionet që Rexhi GmbH (në tekstin e mëtejmë referuar si Rexhi) përfundon me tregtarë ose jo tregtarë, persona juridikë të së drejtës publike ose fonde të veçanta sipas së drejtës publike.

2. APLIKIMI

2.1. Transaksionet, pavarësisht nga natyra e tyre, bëhen të detyrueshme vetëm me një konfirmim porosie nga Rexhi. Kjo vlen edhe për transaksionet e shkaktuara nga ofertat e krijuara nga Rexhi. Ndryshimet dhe shtesat në përgjithësi kërkojnë formë të shkruar. Marrëveshjet e bëra që devijojnë nga një konfirmim i porosisë me shkrim ose një kontratë me shkrim, si dhe këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme, janë të vlefshme juridikisht vetëm me shkrim. 2.2. Këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme zbatohen gjatë një marrëdhënieje të vazhdueshme biznesi, duke përfshirë për transaksionet e ardhshme në të cilat nuk është bërë referencë e shprehur në Termat dhe Kushtet e Përgjithshme nëse Termat dhe Kushtet e Përgjithshme janë rënë dakord tashmë nga partnerët e biznesit në një transaksion të mëparshëm. 2.3. Nëse dispozitat individuale janë ose bëhen joefektive, kushtet e mbetura të këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme mbeten të paprekura. Dispozitat e pavlefshme duhet të zëvendësohen me marrëveshje të reja, të shkruara përpara se urdhri të ekzekutohet. Urdhri bëhet ligjërisht i vlefshëm vetëm kur versioni i ri nënshkruhet nga të dy partnerët e biznesit.

3. ÇMIMET

3.1. Me përjashtim të rasteve kur është rënë dakord ndryshe me shkrim, çmimet e Rexhit zbatohen ex works, duke përjashtuar paketimin dhe plus TVSH-në në normën e aplikueshme. 3.2. Nëse është rënë dakord që çmimi të varet nga pesha e pjesës, çmimi përfundimtar bazohet në peshën e mostrës së miratuar. Zbatohet çmimi aktualisht i vlefshëm i Rexhit. 3.3. Nëse nuk është bërë një marrëveshje çmimi fiks, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime të arsyeshme të çmimeve për shkak të ndryshimeve në pagat, materialet dhe kostot e shitjes për dërgesat e bëra 3 muaj ose më vonë pas përfundimit të kontratës.

4. DORËZIMI

4.1. Koha e dorëzimit fillon kur Rexhi dërgon konfirmimin e porosisë dhe, nëse ka, shënimet e përfshira në të. 4.2. Lejohen dërgesa të arsyeshme të pjesshme dhe devijime nga sasia e porosisë deri në +/-10%. 4.3. Për shkak të ndodhjes së ngjarjeve të paparashikuara, koha e dorëzimit mund të zgjatet. Ngjarjet e paparashikuara përfshijnë, në veçanti, forcën madhore, ndërprerjet operacionale, mosmarrëveshjet e punës dhe të gjitha shkaqet e vonesës për të cilat Rexhi nuk është përgjegjës. Rexhi do të mbajë sa më pak ndërprerjet tek klienti. 4.4. Nëse ndodh një vonesë në dorëzim për fajin e Rexhit, klienti duhet të caktojë një periudhë të arsyeshme mospagimi. Klienti ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblim për shkak të vonesës ose pamundësisë së dorëzimit për të cilin Rexhi është përgjegjës vetëm nëse Rexhi është fajtor për qëllim ose pakujdesi të rëndë. 4.5. Rexhi është i detyruar të pranojë porositë vijuese vetëm për sa kohë që Rexhi ka të drejtën e pronësisë së kallëpeve të klientit ose detyrimin për të ruajtur kallëpet e veta të personalizuara. Marrëveshjet e çmimeve për porositë e mëparshme mbeten të paprekura.

5. DISPOZITAT E MATERIALEVE

5.1. Nëse materialet furnizohen nga blerësi, ato duhet të dorëzohen me shpenzime dhe rrezik, me një shtesë sasie të përshtatshme prej të paktën 5%, në kohën e duhur dhe në gjendje të përsosur. 5.2. Në rast mospërmbushjeje, koha e dorëzimit do të zgjatet në përputhje me rrethanat. Me përjashtim të rasteve të forcës madhore, konsumatori përballon kostot shtesë të shkaktuara, përfshirë edhe ndërprerjen e prodhimit.

6. AMBAKETIMI, DERGIMI, KALIMI I RREZIKUT

6.1. Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, Rexhi zgjedh metodat e paketimit dhe transportit sipas gjykimit të tij më të mirë. 6.2. Me kërkesë me shkrim të klientit, mallrat do të sigurohen kundër magazinimit, thyerjes, transportit dhe dëmtimit nga zjarri me shpenzimet e tij. 6.3. Rreziku i humbjes aksidentale ose përkeqësimit aksidental të mallrave i kalon klientit kur ata largohen nga fabrika e dërgesës, edhe nëse mallrat dorëzohen me ngarkesë të paguar. Në rast të vonesave në dërgimin për të cilat është përgjegjës Rexhi, rreziku kalon me njoftimin e gatishmërisë për dërgim.

7. RUAJTJA E TITUTIT

7.1. Mallrat e dorëzuara mbeten pronë e Rexhit derisa të plotësohen të gjitha kërkesat ekzistuese të Rexhit kundër blerësit, edhe nëse çmimi i blerjes për kërkesat e përcaktuara në mënyrë specifike është paguar. Për faturat aktuale, pronësia e rezervuar e dërgesave (mallrave të rezervuara) shërben si garanci për faturën e bilancit të Rexhit. 7.2. Përpunimi dhe përpunimi i mëtejshëm nga klienti kryhet në emër të Rexhit, duke përjashtuar fitimin e pronësisë, në përputhje me nenin 950 të Kodit Civil Gjerman (BGB); Ky i fundit mbetet pronar i sendit që rezulton, i cili shërben si mall i rezervuar për të siguruar pretendimet e Rexhit në përputhje me pikën 1. 7.3. Kur përpunohet (i kombinuar/përzier) me mallra të tjera që nuk i përkasin Rexhit nga blerësi, zbatohen dispozitat e §§ 947, 948 BGB, me rezultat që bashkëpronësia e Rexhit mbi artikullin e ri, që tani është mall i rezervuar, është brenda kuptimit të këtyre kushteve. 7.4. Blerësi lejohet të rishes mallrat e rezervuara në rrjedhën normale të biznesit vetëm me kushtin që ai të bjerë dakord gjithashtu për mbajtjen e titullit me klientin në përputhje me pikat 1 deri në 3. Blerësi nuk ka të drejtë të bëjë asgjë tjetër mbi mallrat e rezervuara, në veçanti peng dhe dhënie si garanci. 7.5. Në rast rishitjeje, blerësi ia kalon Rexhit pretendimet dhe pretendimet e tjera që lindin nga rishitja ndaj klientëve të tij, duke përfshirë të gjitha të drejtat ndihmëse, derisa të plotësohen të gjitha kërkesat e Rexhit. Me kërkesë të Rexhit, blerësi është i detyruar t’i japë Rexhit të gjitha informacionet dhe dokumentet që janë të nevojshme për Rexhin për të kërkuar të drejtat e tij ndaj klientit të blerësit. 7.6. Nëse mallrat e rezervuara kthehen nga blerësi pas marrëveshjes në përputhje me pikën 7.2. dhe/ose 7.3. ose të rishitur së bashku me mallra të tjerë që nuk i përkasin Rexhit, caktimi i pretendimit për çmimin e blerjes, në përputhje me pikën 7.5., zbatohet vetëm për shumën e vlerës së faturës së mallrave të rezervuara të Rexhit. 7.7. Rexhi merr përsipër të lirojë letrat me vlerë për të cilat ka të drejtë me kërkesë të klientit nëse vlera e tyre tejkalon pretendimet për t’u siguruar me më shumë se 10%. 7.8. Çdo sekuestrim ose sekuestrim i mallrave të rezervuara nga palë të treta duhet t’i raportohet menjëherë Rexhit. Çdo kosto e ndërhyrjes që rezulton do të përballohet në çdo rast nga blerësi. 7.9. Nëse Rexhi përdor mbajtjen e titullit duke rikthyer mallrat e rezervuara në përputhje me dispozitat e mësipërme, ai ka të drejtë t’i shesë mallrat privatisht ose, nëse është e nevojshme, t’i nxjerrë ato në ankand. Kthimi i mallrave të rezervuara bëhet me të ardhurat e arritura, por më së shumti me çmimet e kontraktuara të dorëzimit. Pretendimet e mëtejshme për dëme, veçanërisht fitimet e humbura, mbeten të rezervuara. 7.10. Klienti merr përsipër të ruajë mallrat veçmas nga Rexhi dhe t’i sigurojë ato nga dëmtimi dhe vjedhja.

8. KUSHTET E PAGESËS

8.1. Të gjitha pagesat do të kryhen në EURO ekskluzivisht për Rexhin. 8.2. Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, çmimi i blerjes për dërgesat dhe shërbimet e tjera duhet të paguhet menjëherë. 8.3. Nëse afati i pagesës së rënë dakord tejkalohet, do të tarifohet interesi prej 5% mbi normën përkatëse të skontimit të Bundesbank. 8.4. Çeqet dhe kambialet që mund të rikthehen pranohen vetëm si pagesë. Të gjitha kostot shoqëruese përballohen nga blerësi. Kompensimi dhe pretendimi i të drejtës së mbajtjes për shkak të çdo kundërpadie të klientit të kontestuar nga Rexhi nuk lejohen. 8.5. Mosrespektimi i kushteve të pagesës ose rrethanave që lindin dyshime serioze në lidhje me aftësinë kreditore të klientit do të rezultojë në përfundimin e menjëhershëm të kërkesave të Rexhit. Në këtë rast, Rexhi gjithashtu ka të drejtë të kërkojë paradhënie për dërgesat e papaguara dhe të tërhiqet nga kontrata pas një periudhe të arsyeshme grejs ose të kërkojë dëmshpërblim për mospërmbushje. Për më tepër, blerësi duhet të ndalohet të rishes mallrat dhe duhet të marrë çdo mall që ende nuk është paguar me shpenzimet e blerësit.

9. MJETET (VEGLA)

9.1. Çmimi për kallëpet nuk përfshin kostot e marrjes së mostrave, kostot për pajisjet e testimit dhe përpunimit ose për ndryshimet e iniciuara nga klienti. 9.2. Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, Rexhi është dhe mbetet pronar i kallëpeve të prodhuara për klientin nga vetë Rexhi ose palët e treta të porositura nga Rexhi. Kallëpet përdoren vetëm për porositë nga blerësi për sa kohë që blerësi përmbush detyrimet e tij të pagesës dhe pranimit. Rexhi është i detyruar të zëvendësojë këto kallëpe pa pagesë vetëm nëse kjo është e nevojshme për të përmbushur një sasi prodhimi të garantuar për klientin. Detyrimi i Rexhit për ruajtjen e kallëpit skadon 2 vjet pas dorëzimit të fundit të pjesëve dhe njoftimit paraprak të blerësit. 9.3. Nëse një kallëp shitet, pronësia i kalon blerësit dhe detyrimi për ta mbajtur atë skadon në datën e dorëzimit. Përndryshe, zbatohen dispozitat e mbetura të këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme. 9.4. Në rastin e formularëve të blerësit në përputhje me seksionin 9.3. dhe/ose formularët e dhënë me hua nga klienti, përgjegjësia e Rexhit në lidhje me ruajtjen dhe kujdesin kufizohet në kujdesin që ai bën për punët e veta. Shpenzimet për ruajtjen dhe sigurimin i bartë klienti. Detyrimet e Rexhit skadojnë nëse, pas përfundimit të porosisë dhe kërkesës përkatëse, klienti nuk i kthen formularët brenda një periudhe të arsyeshme kohore