Deklaratë për Privatësinë

Ne kemi kënaqësi të madhe për interesin tuaj në kompaninë tonë. Privatësia e të dhënave ka një rëndësi të veçantë për drejtorinë e biznesit të Rexhi GmbH. Përdorimi i faqes së internetit të Rexhi GmbH është në thelb pa nevojën për dhënien e të dhënave personale. Megjithatë, nëse një person e prekur dëshiron të përdorë shërbime të veçanta të kompanisë sonë në faqen tonë të internetit, mund të jetë e nevojshme të përpunohet informacion personal. Nëse përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm dhe nuk ka bazë ligjore për një përpunim të tillë, ne gjithmonë kërkojmë miratimin e personit të prekur. Përpunimi i të dhënave personale, si emri, adresë, adresë email ose numër telefoni i një personi të prekur, bëhet gjithmonë në përputhje me Rregullat e Përgjithshme të Privatësisë dhe në përputhje me ligjet vendore të privatësisë të aplikueshme për Rexhi GmbH.

Përmes kësaj deklarate për privatësinë, kompania jonë dëshiron të informojë publikun mbi llojin, shtrirjen dhe qëllimin e të dhënave personale që mbledhim, përdorim dhe përpunojmë. Gjithashtu, përmes kësaj deklarate për privatësinë, personat e prekur informohen për të drejtat e tyre të garantuara. Rexhi GmbH, si përgjegjësi për përpunimin e të dhënave, ka zbatuar një sërë masash teknike dhe organizative për të siguruar mbrojtjen më të plotë të të dhënave personale të përpunuara në këtë faqe të internetit. Megjithatë, transmetimet e të dhënave në internet në përgjithësi mund të kenë mungesë sigurie, kështu që një mbrojtje absolute nuk mund të garantohet. Për këtë arsye, personave të prekur u lejohet të dërgojnë të dhëna personale edhe në mënyra alternative, si përmes telefonit, në drejtim tonë

1. Përcaktimet

Deklarata e privatësisë së Rexhi GmbH bazohet në terminologjinë e përdorur nga legjislatori europian gjatë miratimit të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Deklarata jonë e privatësisë synon që të jetë e lehtë për tu lexuar dhe kuptuar për publikun e përgjithshëm, si edhe për klientët dhe partnerët tanë të biznesit. Për ta siguruar këtë, dëshirojmë të shpjegojmë paraprakisht terminologjitë e përdorura. Në këtë deklaratë të privatësisë, përdorim, midis të tjerash, edhe terminologjinë vijuese:

A) Të Dhënat Personale

Të dhënat personale përfshijnë çdo informacion që lidhet me një person të identifikuar ose të identifikueshëm natyrshëm (këtu e më pas të quajtur “personë të prekur”). Një person i identifikueshëm konsiderohet ai që mund të identifikohet drejtpërdrejt ose indirekt, veçanërisht duke u referuar në një identifikues si emër, një numër identifikimi, të dhëna vendndodhjeje, një identifikues në internet ose një ose më shumë karakteristika të veçanta që janë tregues për identitetin fizik, fiziologjik, gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose shoqëror të këtij personi natyror.

B) Person i Prekur

Personi i prekur është çdo person natyror i identifikuar ose i identifikueshëm, të dhënat personale të të cilit janë të përpunuara nga personi përgjegjës për përpunimin.

C) Përpunimi

Përpunimi është çdo veprim ose seri veprimesh të kryera me ose pa ndihmën e procedurave automatizuar në lidhje me të dhënat personale, si mbledhja, regjistrimi, organizimi, vendosja, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, leximi, kërkesa, përdorimi, zbulimi me transmetim, shpërndarja ose një formë tjetër e ofrimit, krahasimi ose lidhja, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi.

D) Kufizimi i Përpunimit

Kufizimi i përpunimit është shënimi i të dhënave personale të ruajtura me qëllim të kufizimit të përpunimit të tyre të ardhshëm.

E) Profilizimi

Profilizimi është çdo lloj përpunimi automatik i të dhënave personale, i cili përfshin përdorimin e këtyre të dhënave personale për të vlerësuar aspekte të veçanta personale që lidhen me një person natyror, veçanërisht për të analizuar ose parashikuar aspekte të lidhura me performancën në punë, gjendjen ekonomike, shëndetin, preferencat personale, interesat, besueshmërinë, sjelljen, vendndodhjen ose lëvizjet e kësaj persone natyrore.

F) Pseudonimizimi

Pseudonimizimi është përpunimi i të dhënave personale në një mënyrë që të dhënat personale nuk mund të lidhen më me një person të veçantë të prekur, pa nevojën për informacione shtesë, nëse këto informacione shtesë ruhen veçmas dhe janë nën ndërhyrjen e masave teknike dhe organizative për të garantuar që të dhënat personale nuk i kthehen një personi natyror të identifikuar ose të identifikueshëm.

G) Përgjegjësi ose përgjegjësi për përpunimin

Përgjegjësi ose përgjegjësi për përpunimin është personi natyror ose juridik, organi, institucioni ose tjetër entitet që, vetëm ose në bashkëpunim me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale. Nëse qëllimet dhe mjetet e këtij përpunimi janë të përcaktuara nga ligji i Bashkimit Evropian ose nga ligji i vendeve anëtare, atëherë përgjegjësi, ose kriteret e caktuara për emërimin e tij, mund të jenë të parapara nga ligji i Bashkimit Evropian ose ligji i vendeve anëtare.

H) Përpunues i Detyruar

Përpunuesi i detyruar është një person natyror ose juridik, organ, institucion ose tjetër entitet që përpunon të dhënat personale në emër të përgjegjësit.

I) Marrës

Marrësi është një person natyror ose juridik, organ, institucion ose tjetër entitet që i zbulohen të dhënat personale, pavarësisht nëse është një palë e tretë apo jo. Megjithatë, organet që mund të marrin të dhënat personale në kontekstin e një hetimi të caktuar sipas ligjit të Bashkimit Evropian ose të ligjit të vendeve anëtare nuk konsiderohen si marrës.

J) Palë e Tretë

Palë e tretë është një person natyror ose juridik, organ, institucion ose tjetër entitet, përveç personës të prekur, përgjegjësit, përpunuesit të detyruar dhe personave të autorizuar nën përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të përgjegjësit ose përpunuesit të detyruar për të përpunuar të dhënat personale.

K) Miratim

Miratimi është çdo deklaratë e vullnetit të lirë e personës të prekur për rastin e caktuar, e dhënë në një mënyrë të informuar dhe të qartë, në formën e një deklarate ose një veprimi tjetër që e konfirmon njëkohësisht, me të cilin personi i prekur shpreh pajtimin për përpunimin e të dhënave personale që e konsiderojnë atë.

2. Emri dhe Adresa e Përgjegjësit për Përpunim

Përgjegjësi sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave, ligjeve të tjera mbi mbrojtjen e të dhënave në vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe dispozitave të tjera me karakter të mbrojtjes së të dhënave është:

Rexhi GmbH

Giesenheide 47a

40724 Hilden

Gjermani

Tel.: 02103 96 33 110

Email: info@rilinde33.sg-host.com

Website: www.rexhi.com

3. Mbledhja e të dhënave dhe informacioneve të përgjithshme

Faqja e internetit e Rexhi GmbH mblodh një serë të të dhënave dhe informacioneve të përgjithshme me çdo hapje të faqes së internetit nga një person i prekur ose një sistem automatik. Këto të dhëna dhe informacione të përgjithshme ruhen në regjistrat e serverit. Mund të mbledhen (1) llojet dhe versionet e shfletuesve të përdorura, (2) sistemi i operacionit i përdorur nga sistemi që kërkon qasje, (3) faqja e internetit prej së cilës një sistem që kërkon qasje në faqen tonë të internetit ka ardhur (quhet ‘referrer’), (4) nënfaqet e faqes sonë të internetit që janë të qasshme nga një sistem që kërkon qasje në faqen tonë të internetit, (5) data dhe koha e një hyrjeje në faqen e internetit, (6) një adresë e protokollit të internetit (IP-adresë), (7) shërbimi i internetit (Internet Service Provider) i sistemit që kërkon qasje, dhe (8) të dhëna dhe informacione të ngjashme tjera që shërbejnë për parandalimin e rreziqeve në rast të sulmeve ndaj sistemeve tona të teknologjisë informative.

Rexhi GmbH nuk bën përfundime mbi personën e prekur gjatë përdorimit të këtyre të dhënave dhe informacioneve të përgjithshme. Këto informacione janë të nevojshme për (1) dorëzimin e saktë të përmbajtjes së faqes sonë të internetit, (2) optimizimin e përmbajtjes së faqes sonë të internetit dhe reklamave për të, (3) sigurimin e qëndrueshmërisë së sistemeve tona të teknologjisë informative dhe teknikës së faqes sonë të internetit dhe (4) furnizimin e informacioneve të nevojshme për autoritetet e zbatimit të ligjit në rast të një sulmi kibernetik. Këto të dhëna dhe informacione të mbledhura në mënyrë anonime vlerësohen nga Rexhi GmbH, në një anë, në mënyrë statistikore dhe, në anën tjetër, me qëllim të rritjes së mbrojtjes së të dhënave dhe sigurisë së të dhënave në kompaninë tonë, për të arritur në fund një nivel të optimal të mbrojtjes për të dhënat personale të përpunuara nga ne. Të dhënat anonime të regjistrave të serverit ruhen ndarazi nga të gjitha të dhënat personale të dhëna nga një person i prekur.

4. Fshirja e rutinës dhe bllokimit të të dhënave personale

Përgjegjësi për përpunimin përpunon dhe ruajt të dhënat personale të personës të prekur vetëm për kohën që është e nevojshme për të arritur qëllimin e ruajtjes ose nëse kjo është parashikuar nga legjislatori i Bashkimit Evropian ose një legjislatori tjetër në ligje ose rregullore që përgjegjësi për përpunimin është i nënshtruar. Nëse qëllimi i ruajtjes mbaron ose afati i paraparë nga legjislatori i Bashkimit Evropian ose një legjislator tjetër i përgjegjshëm skadon, të dhënat personale do të bllokohen ose fshihen rutinërisht dhe në përputhje me rregulloret ligjore.

5. të Drejtat e Personave të Prekura

A) Drejta për Konfirmim

Çdo person i prekur ka të drejtën e konfirmimit nga personi përgjegjës për përpunimin, në përputhje me udhëzimet e përcaktuara nga legjislatori Evropian, për të kërkuar konfirmimin nëse po përpunohen të dhëna personale që e konsiderojnë atë. Në qoftë se një person i prekur dëshiron të përfitojë këtë të drejtë të konfirmimit, atëherë mund të drejtohet në çdo kohë te një punonjës i personit përgjegjës për përpunimin të të dhënave.

B) Drejta për Informacion

Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën, në përputhje me udhëzimet e përcaktuara nga legjislatori Evropian, të marrë në çdo kohë informacion falas nga personi përgjegjës për përpunimin në lidhje me të dhënat personale të ruajtura për personin e tij dhe një kopje të këtij informacioni. Po ashtu, legjislatori Evropian i ka garantuar personit të prekur të drejtën për të marrë informacion rreth këtyre detajeve:

Qëllimet e përpunimit

Kategoritë e të dhënave personale të përpunuara

Marrësit ose kategoritë e marrësve ndaj të cilëve të dhënat personale janë zbuluar ose do të zbulohen, veçanërisht në rast të marrësve në vende të treta ose organizatave ndërkombëtare

Në qoftë se është e mundur, koha e planifikuar për të cilën të dhënat personale do të ruhen, ose nëse kjo nuk është e mundur, kriteret për përcaktimin e kësaj kohe

Ekzistenca e një të drejte për ndryshimin ose fshirjen e të dhënave personale që e konsiderojnë atë, ose të drejtës së kufizimit të përpunimit nga përgjegjësi ose të drejtës së kundërshtimit kundër këtij përpunimi

Ekzistenca e një të drejte për ankesë pranë një autoriteti të mbikëqyrjes

Nëse të dhënat personale nuk janë marrë nga personi i prekur: Të gjitha informacionet e disponueshme rreth burimit të të dhënave

Ekzistenca e një vendimi automatik përfshirë profilizimin sipas Nenit 22 Paragrafi 1 dhe 4 i Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave dhe – të paktën në këto raste – informacionet e rëndësishme rreth logjikës së përfshirë dhe pasojave dhe ndikimeve të synuara të një përpunimi të tillë për personin e prekur.

Po ashtu, personit të prekur i takon një të drejtë për të marrë informacion rreth nëse të dhënat personale janë dërguar në një vend të tretë ose në një organizatë ndërkombëtare. Në qoftë se kjo është e rastit, personit të prekur i takon gjithashtu të drejta për të marrë informacion rreth garancive të përshtatshme të lidhura me transmetimin. Po ashtu, në qoftë se një person i prekur dëshiron të përfitojë këtë të drejtë për informacion, ai mund të drejtohet në çdo kohë te një punonjës i përgjegjës për përpunimin të të dhënave.

C) Drejta për Korektim

Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën, në përputhje me udhëzimet e përcaktuara nga legjislatori Evropian, të kërkojë korektimin pa vonese të të dhënave personale të gabuara që e konsiderojnë atë. Po ashtu, personit të prekur i takon të drejta për të kërkuar plotësimin e të dhënave personale të pasipërfunduara, duke përfshirë edhe me anë të një shpjegimi shtesë, duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit. Në qoftë se një person i prekur dëshiron të përfitojë këtë të drejtë të korektimit, ai mund të drejtohet në çdo kohë te një punonjës i përgjegjës për përpunimin të të dhënave.

D) Drejta për Fshirje (Drejta për Të Hëngritur nga Kujtesa)

Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën, në përputhje me udhëzimet e përcaktuara nga legjislatori Evropian, të kërkojë nga përgjegjësi që të dhënat personale që e konsiderojnë atë të fshihen pa vonese, nëse një nga arsyet e mëposhtme aplikohet dhe nëse përpunimi nuk është i nevojshëm:

Të dhënat personale janë marrë për qëllime të cilat nuk janë më të nevojshme ose janë trajtuar ndryshe.

Personi i prekur tërheq miratimin e tij, i cili është bërë baza e përpunimit sipas Nenit 6 Paragrafi 1 Pikë a i Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave, ose sipas Nenit 9 Paragrafi 2 Pikë a i Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave, dhe mungon një bazë ligjore tjetër për përpunimin.

Personi i prekur bën kundërshtim sipas Nenit 21 Paragrafi 1 i Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave dhe nuk ka arsye të rëndësishme dhe legjitime për përpunimin, ose personi i prekur bën kundërshtim sipas Nenit 21 Paragrafi 2 i Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave.

Të dhënat personale janë përpunuar pa ligj.

Fshirja e të dhënave personale është e nevojshme për të përmbushur një obligim ligjor sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian ose të shteteve anëtare të cilat përgjegjësi i nënshtron.

Nëse një person i prekur dëshiron të përfitojë këtë të drejtë të fshirjes, ai mund të drejtohet në çdo kohë te një punonjës i përgjegjës për përpunimin të të dhënave.

Të dhënat personale janë marrë në lidhje me shërbimet e ofruara nga shoqëria e informacionit në përputhje me Nenin 8 Paragrafi 1 i Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (DS-GVO).

Në qoftë se një nga arsyet e mësipërme aplikohet dhe një person i prekur dëshiron të kërkojë fshirjen e të dhënave personale të ruajtura nga Rexhi GmbH, ai mund të drejtohet në çdo kohë te një punonjës i përgjegjës për përpunimin të të dhënave. Punonjësi i Rexhi GmbH do të marrë masat e nevojshme që të përmbushohet menjëherë kërkesa për fshirje. Nëse të dhënat personale janë publikuar nga Rexhi GmbH dhe kompania jonë është e detyruar si përgjegjëse sipas Nenit 17 Paragrafi 1 i Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (DS-GVO) për të fshirë të dhënat personale, Rexhi GmbH do të ndërmarrë masa të përshtatshme, përfshirë masat teknike, me qëllim të njoftimit të të tjerëve përgjegjës për përpunimin e të dhënave, të cilët po përpunojnë të dhënat personale të publikuara, që personi i prekur ka kërkuar fshirjen e të gjitha lidhjeve me këto të dhëna personale ose kopjeve ose replikimeve të këtyre të dhënave personale, në mënyrë që përpunimi nuk është më i nevojshëm. Punonjësi i Rexhi GmbH do të ndërmerret veprimet e nevojshme në secilin rast.

E) Drejta për Kufizim të Përpunimit

Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën, në përputhje me udhëzimet e përcaktuara nga legjislatori Evropian, të kërkojë nga përgjegjësi kufizimin e përpunimit nëse ndodh një nga kushtet e mëposhtme:

Personi i prekur hedh dyshime për korrektësinë e të dhënave personale, për një periudhë që i mundëson përgjegjësit të verifikojë korrektësinë e të dhënave personale.

Përpunimi është i paligjshëm dhe personi i prekur kundërshton fshirjen e të dhënave personale dhe kërkon në vend të kufizimin e përdorimit të të dhënave personale.

Përgjegjësi nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllimet e përpunimit, por personi i prekur i ka nevojshme ato për të kërkuar, ushtruar ose mbrojtur të drejtat ligjore.

Personi i prekur ka bërë kundërshtim ndaj përpunimit sipas Nenit 21 Paragrafi 1 i Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (DS-GVO) dhe nuk është ende e qartë nëse arsyet e arsyeshme të përgjegjësit prevokojnë ndaj atyre të personit të prekur.

Në qoftë se një nga kushtet e mësipërme aplikohet dhe një person i prekur dëshiron të kërkojë kufizimin e të dhënave personale të ruajtura nga Rexhi GmbH, ai mund të drejtohet në çdo kohë te një punonjës i përgjegjës për përpunimin të të dhënave. Punonjësi i Rexhi GmbH do të marrë masat e nevojshme për të kufizuar përpunimin

F) Drejta për Transportimin e të Dhënave

Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtën, sipas udhëzimeve të përcaktuara nga legjislacioni Evropian, të marrë të dhënat personale që e prekin dhe që janë ofruar një përgjegjësi, në një format të strukturuar, të njohur dhe të lexueshëm nga makina. Ajo ka gjithashtu të drejtën të dërgojë këto të dhëna një përgjegjësi tjetër pa pengesa nga përgjegjësi, i cili ka marrë të dhënat personale, nëse përpunimi bazohet në miratimin e dhënë sipas Nenit 6 Paragrafi 1 i Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (DS-GVO) ose Nenit 9 Paragrafi 2 i DS-GVO ose në një marrëveshje sipas Nenit 6 Paragrafi 1 i DS-GVO dhe përpunimi bëhet përmes procedurave automatike, përveç nëse përpunimi është i nevojshëm për përmbushjen e një detyre të kryer në interes të përgjithshëm ose në zbatim të autoritetit publik të udhëzuar për përgjegjësinë. Përveç kësaj, personi i prekur ka të drejtën, duke ushtruar të drejtën për transportim të të dhënave sipas Nenit 20 Paragrafi 1 i DS-GVO, të sigurojë që të dhënat personale të dërgohen drejtpërdrejtë nga një përgjegjës tek një përgjegjës tjetër, nëse kjo është teknikisht e mundur dhe nuk pengohen të drejtat dhe liritë e personave të tjerë.

Për të kërkuar të drejtën për transportim të të dhënave, personi i prekur mund të drejtohet në çdo kohë te një punonjës i Rexhi GmbH.

G) Drejta për Të Bërë Kundërshtim

Çdo person e prekur nga trajtimi i të dhënave personale ka të drejtën, e cila është garantuar nga Drejtori i Parashikimeve dhe Regulloreve Europiane, për të kundërshtuar në çdo kohë trajtimin e të dhënave personale që lidhen me të, nëse këtë bëjnë për arsye që dalin nga situata e tyre e veçantë, të dhënat personale që trajtohen sipas nenit 6 paragrafi 1 nënkategori e ose f të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR). Kjo vlen edhe për profilimin që bazohet në këto dispozita. Rexhi GmbH nuk do të trajtojë më të dhënat personale në rast të kundërshtimit, përveç nëse ne mund të dëshmojmë motive të rëndësishme të mbrojtjes së tyre që përmbysin interesat, të drejtat dhe liritë e personës të prekur, ose nëse trajtimi është i nevojshëm për të ndjekur, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore.

Nëse Rexhi GmbH trajton të dhënat personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, personi i prekur ka të drejtën të kundërshtojë në çdo kohë këtë trajtim të të dhënave personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Kjo përfshin edhe profilimin që është i lidhur me këtë marketing të drejtpërdrejtë. Nëse personi i prekur kundërshton trajtimin për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë ndaj Rexhi GmbH, atëherë Rexhi GmbH nuk do të trajtojë më të dhënat personale për këto qëllime.

Përveç kësaj, personi i prekur ka të drejtën të kundërshtojë, për arsye që dalin nga situata e tyre e veçantë, trajtimin e të dhënave personale që bëhet nga Rexhi GmbH për qëllime të kërkimeve shkencore, historike ose statistikore, në përputhje me nenin 89 paragrafi 1 i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), përveç nëse ky trajtim është i nevojshëm për të kryer një detyrë të kryer në interes publik.

Për të ushtruar të drejtën e kundërshtimit, personi i prekur mund të kontaktojë drejtpërdrejt një punonjës të Rexhi GmbH ose një punonjës tjetër. Personit të prekur i është lejuar gjithashtu të kundërshtojë në lidhje me përdorimin e shërbimeve të shoqërisë së informacionit, pavarësisht nga Direktiva 2002/58 / EÇ, të drejtën e tyre të kundërshtimit përmes procedurave të automatizuara që përdorin specifikacione teknike.

H) Vendimet Automatike në Rastin Individual, Përfshirë Profilimin

Çdo person e prekur nga trajtimi i të dhënave personale ka të drejtën, e cila është garantuar nga Drejtori i Parashikimeve dhe Regulloreve Europiane, të mos i nënshtrihet një vendimi i cili bazohet ekskluzivisht në një trajtim automatik, përfshirë profilimin, dhe që ka pasoja juridike ose ndikon në mënyrë të rëndë në të, nëse ky vendim (1) nuk është i nevojshëm për nënshkrimin ose përmbushjen e një kontrate mes personit të prekur dhe të përgjegjshmit, ose (2) është i lejuar sipas ligjeve të Bashkimit Evropian ose shteteve anëtare të cilat e ndjekin përgjegjshi, dhe këto ligje përmbajnë masa të përshtatshme për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e personit të prekur, si dhe interesat e tij të arsyeshme, ose (3) bëhet me miratimin e shprehur të personit të prekur.

Nëse vendimi është (1) i nevojshëm për nënshkrimin ose përmbushjen e një kontrate mes personit të prekur dhe të përgjegjshmit ose (2) bëhet me miratimin e shprehur të personit të prekur, Rexhi GmbH do të marrë masa të përshtatshme për të mbrojtur të drejtat dhe liritë, si dhe interesat e arsyeshme të personit të prekur, duke përfshirë të drejtën për të kërkuar ndërhyrjen e një personi të përfshirë nga ana e përgjegjshmit, të përshpjegohet rasti i tyre dhe të kundërshtohet vendimi.

Për të kërkuar të drejta në lidhje me vendimet automatike, personi i prekur mund të kontaktojë në çdo kohë një punonjës të përgjegjshmit të përpunimit të të dhënave.

I) Drejta për anullimin e një miratimi për privatësi të dhënash

Çdo person i prekur nga trajtimi i të dhënave personale ka të drejtën, e cila është garantuar nga Drejtori i Parashikimeve dhe Regulloreve Europiane, të tërheqë një miratim për përpunimin e të dhënave personale në çdo kohë. Për të shprehur këtë të drejtë të tyre, personi i prekur mund të kontaktojë në çdo kohë një punonjës të përgjegjshmit të përpunimit të të dhënave.

6. Privatësia e të Dhënave në Aplikim dhe Procesin e Aplikimit

Personi përgjegjës për procesimin mblen dhe proceson të dhëna personale të aplikantëve për qëllime të procesimit të aplikimeve. Procesimi mund të bëhet edhe në mënyrë elektronike. Kjo ndodh në veçanti kur një aplikant paraqet dokumentacionin e aplikimit përmes rrugës elektronike, për shembull, përmes email-it ose duke përdorur një formular të disponueshëm në faqen e internetit të personit përgjegjës për procesim. Nëse personi përgjegjës për procesim nënshkruan një marrëveshje pune me një aplikant, të dhënat e dorëzuara përdoren për qëllime të procesimit të marrëveshjes së punës, duke respektuar rregullat ligjore të përcaktuara. Nëse personi përgjegjës për procesim nuk nënshkruan një marrëveshje pune me aplikantin, dokumentacioni i aplikimit do të fshihet automatikisht dy muaj pas njoftimit të vendimit për refuzim, nëse nuk ekzistojnë interesa të tjera të arsyeshme të personit përgjegjës për procesim që ndërhyjnë kundër fshirjes. Interes i arsyeshëm në këtë rast mund të jetë, për shembull, detyra për të siguruar prova në një proces në përputhje me Ligjin për Trajtimit të Barabartë të Gjithësecilit (AGG).

7. Rregullat e privatësisë për përdorimin dhe vëndrimin e Facebook

Përgjegjësi për trajtimin e të dhënave ka integruar komponente të kompanisë Facebook në këtë faqe interneti. Facebook është një rrjet social. Një rrjet social është një qendër sociale e operuar në internet, një komunitet online që zakonisht i mundëson përdoruesve të komunikojnë mes tyre dhe të ndërveprojnë në hapësirën virtuale. Një rrjet social mund të shërbejë si një platformë për shkëmbimin e mendimeve dhe përvojave ose lejon komunitetin në internet të ofrojë informacione personale ose të biznesit. Facebook i mundëson përdoruesve të rrjetit social të krijonin profile private, të ngarkojnë foto dhe të lidhen me ankesa për miqësi. Kompania e drejtimtare e Facebook është Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përgjegjësi për trajtimin e të dhënave personale është, nëse një person i prekur jeton jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose Kanadasë, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Për çdo thirrje të njërës nga faqet e veçanta të kësaj faqeje interneti të drejtuara nga përgjegjësi për trajtimin dhe në të cilën është integruar një komponent Facebook (Facebook-Plugin), shfletuesi i internetit në sistemin informatik të personit të prekur automatikisht, përmes komponentit të Facebook të përfshirë, aktivizon shkarkimin e një shfaqjeje të komponentit të Facebook përkatës nga Facebook. Mund të shihni një pasqyrë të përgjithshme të të gjitha shtojcave të Facebook në https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Në kuadrin e këtij procesi teknik, Facebook merr informacion mbi cilën nënfaqe konkrete të faqes sonë të internetit e ka vizituar personi i prekur. Nëse personi i prekur është i kyçur në Facebook në të njëjtën kohë, Facebook e njeh çdo thirrje të faqes sonë të internetit nga personi i prekur dhe gjatë gjithë kohës së qëndrimit të tij në faqen tonë të internetit, Facebook i njeh nënfaqet konkrete të faqes sonë të internetit të vizituara nga personi i prekur. Këto informacione grumbullohen nga komponenti i Facebook dhe u nënshtrohen llogarisë së Facebook të personit të prekur përkatës.

Nëse personi i prekur aktivizon një nga butonat e integruar të Facebook në faqen tonë të internetit, siç është butoni “Më pëlqen”, ose jep një koment, Facebook i takon këtë informacion llogarisë personale të përdoruesit të Facebook të personit të prekur dhe ruan këto të dhëna personale. Facebook gjithmonë merr një informacion mbi vizitën e faqes sonë të internetit nga personi i prekur përmes komponentit të Facebook, kur personi i prekur është i kyçur në Facebook në të njëjtën kohë; kjo ndodh pavarësisht nëse personi i prekur klikon komponentin e Facebook ose jo.

Nëse personi i prekur nuk dëshiron një transmetim të këtyre të dhënave në Facebook, ai mund ta pengojë këtë duke dalur nga llogaria e tij në Facebook para se të thirret faqja jonë e internetit. Politika e të dhënave e publikuar nga Facebook, që është e gjetur në https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ofron informacion mbi grumbullimin, trajtimin dhe përdorimin e të dhënave personale nga Facebook. Gjithashtu, aty shpjegohet cilat mundësi konfigurimi ofron Facebook për mbrojtjen e privatësisë së personit të prekur. Gjithashtu, disponohen aplikacione të ndryshme që lejojnë ndalimin e transmetimit të të dhënave në Facebook. Aplikacionet e tilla mund të përdoren nga personi i prekur për të ndaluar transmetimin e të dhënave në Facebook.

8. Rregullat e Mbrojtes së të Dhënave për Përdorimin dhe Përdorimin e Google Analytics (me Funksionin e Anonimizimit)

Personi përgjegjës për trajtim ka integruar komponentën e Google Analytics (me funksionin e anonimizimit) në këtë faqe interneti. Google Analytics është një shërbim analize interneti. Analiza e internetit është mblidhja, mbledhja dhe vlerësimi i të dhënave mbi sjelljen e vizitorëve të faqeve të internetit. Një shërbim analize interneti grumbullon të dhëna mbi tjetër për prejardhjen e një personi të prekur në një faqe interneti (quhet Referrer), në cilat nënfaqe të faqes interneti është hyrë ose sa herë dhe për sa kohë është shikuar një nënfaqe. Analiza e internetit përdoret kryesisht për optimizimin e një faqe interneti dhe për analizën e kostos dhe përfitimit të reklamave në internet. Kompania e operatorit të komponentës Google Analytics është Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SHBA. Përgjegjësi për trajtim përdor shtesën “_gat._anonymizeIp” për analizën e internetit përmes Google Analytics. Përmes kësaj shtese, adresa IP e lidhjes së internetit të personit të prekur është shkuruar dhe bërë anonime nga Google, kur hyrja në faqet tona të internetit vjen nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian ose nga një shtet kontraktues i Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Europiane. Qëllimi i komponentës Google Analytics është analiza e fluksit të vizitorëve në faqen tonë të internetit. Google përdor të dhënat dhe informacionet e fituara për të vlerësuar përdorimin e faqes sonë të internetit, për të përpiluar raporte online që tregojnë aktivitetet në faqet tona të internetit dhe për të ofruar shërbime të tjera që lidhen me përdorimin e faqes sonë të internetit. Google Analytics vendos një “cookie” në sistemin e informacionit të personit të prekur.

Çfarë janë Cookies është shpjeguar më lart. Me vendosjen e Cookies, Google-i mundëson një analizë të përdorimit të faqes tonë të internetit. Përmes çdo hyrjeje në njërën nga faqet e individëve të kësaj faqe të internetit, të cilën e menaxhon personi përgjegjës për trajtimin dhe në të cilën është integruar një komponentë Google-Analytics, shfletuesi i internetit në sistemin informatik të personit të prekur automatikisht nëpërmjet komponentës Google-Analytics korrespondon me të dhëna për qëllime të analizës së mëtejshme në Google. Në kuadër të këtij procesi teknik, Google merr njohuri mbi të dhënat personale, si adresa IP e personit të prekur, të cilat shërbejnë për të ndjekur origjinën e vizitorëve dhe klikimet dhe më pas për të lejuar llogaritjen e komisioneve. Përmes Cookies, informacioni personal, si koha e hyrjes, vendi nga vjen hyrja dhe shpeshimi i vizitave të personit të prekur në faqen tonë të internetit, ruhet. Në çdo vizitë në faqet tona të internetit, këto të dhëna personale, përfshirë adresën IP të lidhjes së internetit të përdorur nga personi i prekur, transmetohen në Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto të dhëna personale ruhen nga Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Google mund të japë këto të dhëna personale të mbledhura përmes procesit teknik tek palë të treta në disa raste. Personi i prekur mund ta pengojë vendosjen e Cookies në faqen tonë të internetit, siç është shpjeguar më lart, në çdo kohë duke përdorur një konfigurim të përshtatshëm të shfletuesit të internetit të përdorur dhe kështu të kundërshtojë vendosjen e Cookies përherë. Një konfigurim i tillë i shfletuesit të internetit të përdorur do të pengonte gjithashtu vendosjen e Cookies nga Google në sistemin informatik të personit të prekur. Gjithashtu, një Cookies i vendosur më parë nga Google Analytics mund të fshihet në çdo kohë përmes shfletuesit të internetit ose programeve të tjera të kompjuterit. Në mënyrë të tillë, personi i prekur ka mundësinë të kundërshtojë mbledhjen e të dhënave të krijuara nga Google Analytics, të lidhura me përdorimin e faqes tonë të internetit dhe procesin e këtyre të dhënave nga Google dhe të ndalojë një proces të tillë. Për këtë qëllim, personi i prekur duhet të shkarkojë dhe të instalohet një shtesë për shfletuesin në lidhjen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kjo Shtesë e Shfletuesit njofton Google Analytics-in përmes JavaScript që nuk duhen dërguar të dhëna dhe informacione në lidhje me vizitat në faqet e internetit në Google Analytics. Instalimi i kësaj Shtesë të Shfletuesit konsiderohet nga Google si kundërshtim. Nëse sistemi informatik i personit të prekur fshihet, formatizohet ose rihapet në një kohë më të vonshme, personi i prekur duhet të bëjë një instalim të ri të Shtesës së Shfletuesit për të çaktivizuar Google Analytics-in. Nëse Shtesa e Shfletuesit heqet ose çaktivizohet nga personi i prekur ose një person tjetër në zonën e tij të përgjegjësisë, ka mundësinë e rihapjes ose riaktivizimit të Shtesës së Shfletuesit. Informacione shtesë dhe rregullat e aktualishta të mbrojtjes së të dhënave nga Google mund të gjeni në linkun https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ dhe në http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics-i shpjegohet më detajisht në këtë link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

9. Rregullat e Mbrojtes së të Dhënave për Përdorimin dhe Përdorimin e Google+

Përgjegjësi për trajtimin ka integruar në këtë faqe interneti butonin e Google+. Google+ është një rrjet social i njohur. Një rrjet social është një vend social në internet, një komunitet online që në përgjithësi i lejon përdoruesit të komunikojnë dhe të ndërveprojnë në hapësirën virtuale. Një rrjet social mund të shërbejë si një platformë për shkëmbimin e mendimeve dhe përvojave ose i mundëson komunitetit të internetit të ofrojë informacione personale ose të biznesit. Google+ i mundëson përdoruesve të rrjetit social krijimin e profileve private, ngarkimin e fotove dhe lidhjen me anë të kërkesave të miqësisë. Kompania operatore e Google+ është Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SHBA. Përmes çdo hyrjeje në njërën nga faqet e individëve të kësaj faqe të internetit, të cilën e menaxhon personi përgjegjës për trajtimin dhe në të cilën është integruar një buton i Google+, shfletuesi i internetit në sistemin informatik të personit të prekur automatikisht përmes butonit të Google+ të përhapë një paraqitje të butonit të Google+ të përbërë nga Google. Në kuadër të këtij procesi teknik, Google merr njohuri mbi të dhënat se cilën nënfaqe të konkrete të faqes tonë të internetit e ka vizituar personi i prekur.

Informacione më të hollësishme mbi Google+ mund të gjeni në https://developers.google.com/+. Nëse personi i prekur është i kyçur në Google+ në të njëjtën kohë, Google-i e njeh çdo herë që personi i prekur viziton faqen tonë të internetit dhe gjatë gjithë kohës së qëndrimit të tij në faqen tonë të internetit, të cilën nënfaqe të konkrete të faqes sonë të internetit ka vizituar. Këto informacione grumbullohen nga butoni Google+ dhe lidhen me llogarinë Google+ të personit të prekur nga Google. Nëse personi i prekur klikon një nga butonat Google+ të integruar në faqen tonë të internetit dhe jep një rekomandim Google+1, Google-i i cakton këto informacione llogarisë personale Google+ të personit të prekur dhe i ruan këto të dhëna personale. Google-i ruajt rekomandimin Google+1 të personit të prekur dhe e bën atë publike në përputhje me kushtet e pranuara nga personi i prekur në këtë kontekst. Një rekomandim Google+1 i dhënë nga personi i prekur në këtë faqe interneti do të ruhet dhe trajtohet më tej bashkë me të dhënat personale të tjera, si emri i llogarisë Google+1 të përdorur nga personi i prekur dhe fotoja e ruajtur në këtë llogari në shërbimet e tjera të Google, si për shembull, rezultatet e kërkimit në motorin e kërkimit të Google, llogaria Google e personit të prekur ose në vende të tjera, si në faqet e internetit ose në lidhje me reklamat.

Po ashtu, Google është në gjendje të lidhë vizitën në këtë faqe interneti me të dhëna personale të tjera të ruajtura në Google. Google-i ruan këto informacione personale edhe me qëllim për të përmirësuar ose optimizuar shërbimet e ndryshme të Google. Google merr gjithmonë një njoftim në lidhje me vizitën e personit të prekur në këtë faqe interneti përmes butonit Google+, kur personi i prekur është i kyçur në Google+ në të njëjtën kohë me hyrjen në faqen tonë të internetit; kjo ndodh pavarësisht nëse personi i prekur klikon ose jo butonin Google+. Nëse personi i prekur nuk dëshiron të dërgojë të dhëna personale në Google, ai mund t’i parandalojë ato duke dalur nga llogaria e tij Google+ para se të hyjë në faqen tonë të internetit. Informacione shtesë dhe rregullat aktuale të mbrojtjes së të dhënave nga Google mund të gjeni në https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Informacione shtesë nga Google në lidhje me butonin Google+1 mund të gjeni në https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Rregullat e Mbrojtes së të Dhënave për Përdorimin dhe Përdorimin e LinkedIn

Përgjegjësi për trajtimin ka integruar në këtë faqe interneti komponentë të Korporatës LinkedIn. LinkedIn është një rrjet social në internet, që mundëson lidhjen e përdoruesve me kontakte biznesi ekzistuese dhe ndërtimin e kontakteve të reja biznesi. Mbi 400 milionë persona të regjistruar përdorin LinkedIn në më shumë se 200 vende. Prandaj, LinkedIn aktualisht është platforma më e madhe për kontakte biznesi dhe një nga faqet më të vizituara në internet në botë. Operatori i LinkedIn është Korporata LinkedIn, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SHBA. Për çështjet e privatësisë jashtë SHBA, LinkedIn Ireland është përgjegjës, me adresë Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandë. Për çdo kërkesë të veçantë në lidhje me elementët e privatisë dhe të sigurisë, ju lutemi kontaktoni LinkedIn në https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Në çdo hyrje individuale të faqes sonë të internetit, e cila është pajisur me një komponentë LinkedIn (LinkedIn-Plug-In), ky komponent shkakton që shfletuesi i përdorur nga persona e prekur të shkarkojë një paraqitje të përputhshme të komponentës LinkedIn. Informacione shtesë mbi Plug-Ins e LinkedIn mund të gjeni në https://developer.linkedin.com/plugins. Në kuadër të këtij procesi teknik, LinkedIn merr njohuri mbi atë nënfaqe të konkrete të faqes sonë të internetit që është vizituar nga persona i prekur.

Nëse persona i prekur është i kyçur në LinkedIn në të njëjtën kohë, LinkedIn-i njeh çdo herë që persona i prekur viziton faqen tonë të internetit dhe gjatë gjithë kohës së qëndrimit të tij në faqen tonë të internetit, të cilën nënfaqe të konkrete të faqes sonë të internetit ka vizituar. Këto informacione grumbullohen nga komponenta LinkedIn dhe lidhen me llogarinë e LinkedIn të personit të prekur nga LinkedIn. Nëse persona i prekur klikon një nga butonat e LinkedIn të integruar në faqen tonë të internetit, LinkedIn i cakton këto informacione llogarisë personale të LinkedIn të personit të prekur dhe i ruajt këto të dhëna personale. LinkedIn merr gjithmonë një njoftim përmes komponentës LinkedIn se persona i prekur ka vizituar faqen tonë të internetit, kur persona i prekur është i kyçur në LinkedIn në të njëjtën kohë me hyrjen në faqen tonë të internetit; kjo ndodh pavarësisht nëse persona i prekur klikon ose jo komponentën LinkedIn. Në qoftë se persona i prekur nuk dëshiron të dërgojë të dhëna personale në LinkedIn, mund t’i parandalojë ato duke dalur nga llogaria e tij në LinkedIn para se të hyjë në faqen tonë të internetit. LinkedIn ofron mundësinë e çaktivizimit të e-mail-ve, SMS-ve dhe reklamave të orientuara, si dhe menaxhimin e parametrave të reklamave në https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Po ashtu, LinkedIn përdor partnerë si Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua dhe Lotame, të cilët mund të vendosin Cookies. Këto Cookies mund të refuzohen në https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Rregullat aktuale të mbrojtjes së të dhënave nga LinkedIn mund të gjeni në https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politika e Cookies nga LinkedIn mund të gjendet në https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Rregullat e Mbrojtes së të Dhënave për Përdorimin dhe Përdorimin e Twitter

Përgjegjësi për trajtimin ka integruar në këtë faqe interneti komponentë të Twitter. Twitter është një shërbim mikroblogging me akses të hapur në mënyrë multilinguale, në të cilin përdoruesit mund të publikojnë dhe shpërndajnë një lloj të veçantë të mesazheve, të quajtur Tweets, të kufizuara në 280 karaktere. Këto Tweets janë të disponueshme për çdokënd, përfshirë personat që nuk janë të regjistruar në Twitter. Por Tweets gjithashtu shfaqen ndjekësve të quajtur të përdoruesit të caktuar. Ndjekësit janë përdorues të tjerë të Twitter, që ndjekin Tweets të një përdoruesi. Twitter gjithashtu mundëson kontaktimin e një publiku të gjerë përmes HashTags, lidhjeve ose Retweets. Operatori i Twitter është Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SHBA. Për çdo informacion shtesë në lidhje me butonat e Twitter, vizitoni https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Në kuadër të këtij procesi teknik, Twitter merr njohuri mbi atë nënfaqe të konkrete të faqes sonë të internetit që është vizituar nga persona i prekur. Qëllimi i integrit të komponentës Twitter është të mundësojë përdoruesve tanë shpërndarjen e përmbajtjes së kësaj faqeje të internetit, për t’i bërë të njohur në botën dixhitale dhe për të rritur numrin e vizitorëve tanë. Nëse persona i prekur është i kyçur në Twitter në të njëjtën kohë, Twitter-i njeh çdo herë që persona i prekur viziton faqen tonë të internetit dhe gjatë gjithë kohës së qëndrimit të tij në faqen tonë të internetit, të cilën nënfaqe të konkrete të faqes sonë të internetit ka vizituar.

Këto informacione grumbullohen nga komponenta Twitter dhe lidhen me llogarinë Twitter të personit të prekur nga Twitter. Nëse persona i prekur klikon një nga butonat e Twitter të integruar në faqen tonë të internetit, të dhënat dhe informacionet që i janë dërguar me to i caktohen llogarisë personale të Twitter të personit të prekur dhe ruhen dhe trajtohen nga Twitter. Twitter gjithashtu merr gjithmonë një njoftim përmes komponentës Twitter se persona i prekur ka vizituar faqen tonë të internetit, kur persona i prekur është i kyçur në Twitter në të njëjtën kohë me hyrjen në faqen tonë të internetit; kjo ndodh pavarësisht nëse persona i prekur klikon ose jo komponentën Twitter. Në qoftë se persona i prekur nuk dëshiron të dërgojë të dhëna të tilla Twitter-it, ai mund t’i parandalojë ato duke dalur nga llogaria e tij në Twitter para se të hyjë në faqen tonë të internetit. Rregullat aktuale të mbrojtjes së të dhënave nga Twitter mund të gjenden në https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. Rregullat e Mbrojtes së të Dhënave për Përdorimin dhe Përdorimin e XING

Përgjegjësi për trajtimin ka integruar në këtë faqe interneti komponentë të Xing. Xing është një rrjet social interneti që mundëson lidhjen e përdoruesve me kontakte ekzistuese biznesi si dhe krijimin e kontakteve të reja biznesi. Përdoruesit individualë mund të krijojnë një profil personal në Xing. Kompanitë mund të krijojnë profile të kompanive ose të publikojnë oferta pune në Xing. Operatori i Xing është XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Gjermani. Përmes çdo thirrje të një faqe të veçantë të kësaj faqeje të internetit, që është e drejtuar nga përgjegjësi për trajtimin dhe në të cilën është integruar një komponentë Xing (Xing-Plug-In), shfletuesi i internetit në sistemin e informacionit të personit të prekur do të ndërmarrë automatikisht të shkarkojë një paraqitje të komponentës Xing të përshtatshme nga Xing. Informacione të tjera për komponentët e Xing mund të gjenden në https://dev.xing.com/plugins. Në kuadër të këtij procesi teknik, Xing merr njohuri mbi atë nënfaqe të konkrete të faqes sonë të internetit që është vizituar nga persona i prekur. Në qoftë se persona i prekur është i kyçur në Xing në të njëjtën kohë, Xing-i njeh çdo herë që persona i prekur viziton faqen tonë të internetit dhe gjatë gjithë kohës së qëndrimit të tij në faqen tonë të internetit, të cilën nënfaqe të konkrete të faqes sonë të internetit ka vizituar.

Këto informacione grumbullohen nga komponenta Xing dhe lidhen me llogarinë Xing të personit të prekur nga Xing. Në qoftë se persona i prekur klikon një nga butonat e Xing të integruar në faqen tonë të internetit, si për shembull butoni “Share”, Xing i cakton këto informacione llogarisë personale të Xing të personit të prekur dhe i ruajt dhe i trajton të dhënat personale. Xing gjithashtu merr gjithmonë një njoftim përmes komponentës Xing se persona i prekur ka vizituar faqen tonë të internetit, kur persona i prekur është i kyçur në Xing në të njëjtën kohë me hyrjen në faqen tonë të internetit; kjo ndodh pavarësisht nëse persona i prekur klikon ose jo komponentën Xing. Në qoftë se persona i prekur nuk dëshiron të dërgojë të dhëna të tilla Xing-ut, ai mund t’i parandalojë ato duke dalur nga llogaria e tij në Xing para se të hyjë në faqen tonë të internetit. Rregullat aktuale të mbrojtjes së të dhënave nga Xing mund të gjenden në https://www.xing.com/privacy. Po ashtu, Xing ka publikuar udhëzime mbi privatësinë për butonin “XING-Share” në https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.”

13. Rregullat e Mbrojtes së të Dhënave për Përdorimin dhe Përdorimin e YouTube

Përgjegjësi për Përpunimin ka integruar komponente të YouTube në këtë faqe interneti. YouTube është një portal interneti për video, që lejon publikuesit e videove të ngarkojnë videoklipet falas dhe përdoruesit e tjerë të shikojnë, vlerësojnë dhe komentojnë ato, gjithashtu falas. YouTube lejon publikimin e të gjitha llojeve të videove, kështu që të dhëna si filmat dhe transmetimet televizive të plotë, por edhe videoklipe muzikore, trailera ose video të krijuara nga përdoruesit janë të disponueshme në portalin në internet. Kompania që menaxhon YouTube është YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SHBA. YouTube, LLC është një nënkompani e Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SHBA. Përmes çdo klikimi të një faqeje të veçuar të kësaj faqe interneti, e cila është menaxhuar nga përgjegjësi për përpunimin dhe në të cilën është integruar një komponent YouTube (Video YouTube), shfletuesi në sistemin informatik të personit të prekur është automatikisht i detyruar nga ky komponent YouTube për të shkarkuar një paraqitje të komponentit të përshtatshëm YouTube nga YouTube. Informacione të tjera mbi YouTube mund të gjeni në https://www.youtube.com/yt/about/de/. Gjatë këtij procesi teknik, YouTube dhe Google marrin njohuri mbi cilën faqe të veçuar të faqes sonë interneti është vizituar nga persona të prekur.

Nëse personi i prekur është i kyçur njëkohësisht në YouTube, YouTube do të njohë me shfletimin e një faqeje që përmban një video YouTube, cilën faqe të veçuar të faqes sonë interneti personi i prekur ka vizituar. Këto informacione janë të mbledhura nga YouTube dhe Google dhe i bashkohen llogarisë të YouTube të personit të prekur të përshtatur. YouTube dhe Google gjithashtu marrin njohuri për personat që vizitojnë faqen tonë interneti nëpërmjet komponentit të YouTube kur personi i prekur është i kyçur në YouTube; kjo ndodh pavarësisht nëse personi i prekur klikon një video YouTube ose jo. Nëse personi i prekur nuk dëshiron të kryejë një transmetim të tillë të këtyre informacioneve tek YouTube dhe Google, ai mund të ndalojë këtë transmetim duke dalur nga llogaria e tij në YouTube para se të vizitojë faqen tonë interneti. Rregullat e përdorimit të dhënë nga YouTube, të cilat mund të gjenden në https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, japin informacion rreth mënyrës se si mblidhen, përpunohen dhe përdoren të dhënat personale nga YouTube dhe Google.

14. Baza e Ligjërimit për Përpunim

Artikulli 6 I nënkupton të dhëna e Përgjithshme të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (DS-GVO) shërben si bazë ligjore për veprimet e përpunimit, kur marrim një miratim për një qëllim të caktuar të përpunimit. Nëse përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm për ekzekutimin e një marrëveshjeje, në të cilën palët janë personi i prekur, siç ndodh për shembull në rastet e përpunimit që janë të nevojshëm për dorëzimin e mallrave ose ofrimin e një shërbimi ose këmbimit tjetër, atëherë përpunimi mbështetet në Artikullin 6 I të DS-GVO. Kjo vlen edhe për veprimet e përpunimit që janë të nevojshme për kryerjen e masave paraprake, siç ndodh në rastet e kërkesave për produktet ose shërbimet tona. Nëse kompania jonë është nën një detyrim ligjor sipas të cilit është e nevojshme të kryhet një përpunim i të dhënave personale, për shembull për të kryer detyrat tatimore, atëherë përpunimi bazohet në Artikullin 6 I të DS-GVO. Në raste të rralla, përpunimi i të dhënave personale mund të jetë i nevojshëm për të mbrojtur interesat jetësore të personit të prekur ose të një personi tjetër të natyrshëm.

Kjo do të ndodhte, për shembull, nëse një vizitor në biznesin tonë do të lëndohej dhe më pas emri i tij, mosha e tij, të dhënat e sigurimeve të tij shëndetësore ose të dhënat e tjera jetësore do të duhej të ndahej me një mjek, një spital ose palë të tjera të treta. Në këtë rast, përpunimi do të bazohet në Artikullin 6 I të DS-GVO. Së fundi, veprimet e përpunimit mund të bazohen në Artikullin 6 I të DS-GVO. Kjo bazohet në veprimet e përpunimit që nuk kapen nga ndonjë nga bazat e mësipërme ligjore, kur përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur një interes të arsyeshëm të kompanisë sonë ose të një palë tjetër, nëse interesat, të drejtat themelore dhe liritë themelore të personit të prekur nuk prevaleojnë. Veprimet e tilla të përpunimit janë të lejuara, veçanërisht sepse janë përmendur posaçërisht nga Legjislatori Evropian. Ai ka mbajtur mendimin se një interes i arsyeshëm mund të merret parasysh, nëse personi i prekur është një klient i përgjegjshëm i subjektit të përgjegjshëm (Paragrafi 47 Paragrafi 2 i DS-GVO).

15. Interesime të arsyeshme në procesim, të cilat janë përsekutuar nga përgjegjshmëria ose një palë tjetër

Nëse përpunimi i të dhënave personale bazohet në Nenin 6 I lit. f i Rregullativës së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR), interesimi ynë i arsyeshëm është për të kryer veprimtarinë tonë biznesi në dobi të mirëqenies së të gjithë punonjësve tanë dhe aksionerëve tanë.

16. Kuohet kthimi i të dhënave personale

Kriteriumi për periudhën e ruajtjes së të dhënave personale është afati i ligjshëm për ruajtjen. Pas skadimit të afatit, të dhënat përkatëse fshihen rutinërisht, nëse ato nuk janë më të nevojshme për të realizuar ose përgatitur kontratën

17. KËRKESAT LIGJORE APO KONTRAKTUALE PËR DHËNIEN E TË DHËNAVE PERSONALE; DOMOSDOSHMËRIA PËR LIDHJEN E KONTRATËS; DETYRIMI I TË DHËNAVE QË SUBJEK PËR SIGURIN E TË DHËNAVE PERSONALE; PASOJAT POTENCIALE TË DËSHTIMIT TË SIGURIMIT

Ne dëshirojmë të sqarojmë se dhënia e të dhënave personale kërkohet pjesërisht nga ligji (p.sh. rregulloret tatimore) ose mund të rezultojë gjithashtu nga dispozitat kontraktuale (p.sh. informacioni për partnerin kontraktor). Për të lidhur një kontratë, ndonjëherë mund të jetë e nevojshme që një subjekt i të dhënave të na japë të dhëna personale, të cilat duhet të përpunohen më pas nga ne. Për shembull, subjekti i të dhënave është i detyruar të na japë të dhëna personale nëse kompania jonë lidh një kontratë me ta. Dështimi për të dhënë të dhënat personale do të thotë se kontrata me personin në fjalë nuk mund të lidhet. Përpara se subjekti i të dhënave të japë të dhëna personale, subjekti i të dhënave duhet të kontaktojë një nga punonjësit tanë. Punonjësi ynë do të informojë subjektin e të dhënave rast pas rasti nëse dhënia e të dhënave personale kërkohet me ligj ose kontratë ose është e nevojshme për lidhjen e kontratës, nëse ka detyrim për të dhënë të dhënat personale dhe çfarë pasojat që do të kishte mosdhënia e të dhënave personale.

18.Ekzistenca e një vendimarrjeje automatike

Si një kompani e përgjegjshme, ne nuk përdorim vendime automatike ose profilizim. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave është hartuar nga DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, e cila vepron si Përgjegjtar i Jashtëm i Mbrojtjes së të Dhënave në Berlin, në bashkëpunim me avokatin IT dhe për mbrojtjen e të dhënave në Këln, Christian Solmecke.